Regulamin

Lusso Apartamenty będzie wysoko cenić Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Firma Lusso Apartamenty zastrzega sobie możliwość naniesienia zmian do regulaminu w każdym momencie.

1. Regulamin określa zasady w jakich firma Lusso Apartamenty świadczy usługi, odpowiedzialność oraz warunki przebywania na terenie apartamentów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej w książce zameldowań, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamencie należącym do sieci Lusso Apartamenty. Podpisując książkę zameldowań, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

2. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są wszyscy Goście Lusso Apartamenty.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie, a także na stronie www.LussoApartamenty.pl

4. W apartamentach Lusso obowiązuje całkowity zakaz palenia z wyłączeniem miejsc wskazanych i przeznaczonych do tego. Za złamanie zakazu obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 500 zł. Miejscami wyznaczonymi do palenia są balkony pokojowe (jeżeli apartament ma dostęp do balkonu) oraz miejsca na zewnątrz budynków.

5. W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej naliczona zostanie kara w wysokości 500 zł.

Doba hotelowa

1. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Firma Lusso Apartamenty zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty za wymeldowanie po ustalonej godzinie w wysokości 50 zł za każdą kolejną godzinę.

2. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu zameldowania, Gość powinien zgłosić numerem telefonu : + 48 504 900 450 lub + 48 504 900 402 najpóźniej do godziny 9:30 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.

3. Lusso Apartamenty uwzględni życzenie Gościa o przedłużeniu pobytu w miarę możliwości, przy czym zastrzega, iż może być konieczna zmiana wynajmowanego pokoju oraz dopłata.

Rezerwacja i meldunek

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Lusso Apartamenty dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00. W przypadku naruszenia niniejszego punku Lusso Apartamenty zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w wysokości 100 zł za każdą osobę przebywającą w apartamencie powyżej zgłoszonej do zameldowania ilości osób.

4. W apartamentach obowiązuje zakaz organizowania imprez towarzyskich. Za załamanie niniejszego punktu obowiązuje kara w wysokości 500 zł.

5. Lusso Apartamenty zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6. Lusso Apartamenty zastrzega sobie prawo do odmówienia zameldowania Gościa, jeżeli przy zameldowaniu Gość nie ureguluje płatności za cały pobyt w apartamencie.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Lusso Apartamenty nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

8. Firma Lusso Apartamenty ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników lub innych Gości. Lusso Apartamenty może również odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy. Ewentualny wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.

9. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana pościeli w trakcie pobytu Gości jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni, apartament jest sprzątany bez dodatkowej opłaty raz w tygodniu, co obejmuje również wymianę pościeli i ręczników.

Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Lusso Apartamenty z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.

2. Firma Lusso Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

3. Gość powinien zawiadomić personel o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Lusso Apartamenty zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Lusso Apartamenty może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Lusso Apartamenty, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia apartamentu.

6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany i grzejniki oraz zamknąć drzwi na klucz.

7. Firma Lusso Apartamenty zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami Gościa, który nie stosuje się do postanowienia zawartego w punkcie 6 (powyżej), jak również w przypadku narażenia firmy Lusso Apartamenty na wysokie koszty związane z pozostawieniem odkręconej wody, zarówno podczas pobytu, jak i przy nieobecności Gościa w apartamencie.

8. Firmie Lusso Apartamenty przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

9. Dzieci poniżej 12–go roku życia powinny znajdować się na terenie apartamentu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

10. Zgubienie lub zniszczenie kluczy od apartamentu obciążone jest karą w wysokości 300 zł. Lusso Apartamenty zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za zgubienie kluczy do apartamentu.

11. Gośc zobowiązany jest do pozostawienia apartamentu w stanie niepogorszonym i schludnym. Za pozostawienie rażącego nieporządku obowiązuje opłata w wysokości 150 zł.

Pozostałe ustalenia

1. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, firma Lusso Apartamenty przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie podda je utylizacji bez względu na ich zawartość oraz wartość materialną.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego pobytu w Lusso Apartamenty!


Nasza polityka prywatności stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem klikając tu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podpis w książce zameldowań jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wewnętrznych potrzeb działalności gospodarczej Lusso Apartamenty Małgorzata Rzepka (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U.2016 r poz. 922).